Projekte

RESERVOIRS

Die projek het die ontwerp van ‘n 9,5  Mℓ nagespanne beton reservoir, 12  Mℓ gewapende beton proseswatertenk en ‘n 8 Mℓ nagespanne beton vuilwatertenk behels.Khumani Iron Ore Mine
Die projek het die ontwerp van ‘n 3 Mℓ en 5 Mℓ gewapende beton proseswatertenk behels. Beide is as gevolg van swak funderingstoestande op heipale gefundeer.
Nkomati Mine Phase 2

Strukturele ontwerp van ‘n silindriese reservoir met ‘n plat dak en ‘n nagespanne muur. Buiten vir die glyvoeg by die onderkant van die muur wat met ‘n verband geseël is, en die glyvoeg tussen die dakblad en die muur, was die reservoir as voegloos ontwerp.
Moruleng 15 Ml Reservoir 1
Strukturele ontwerp van ‘n silindriese reservoir met ‘n plat dak en ‘n nagespanne muur. Buiten vir die glyvoeg by die onderkant van die muur wat met ‘n verband geseël is, en die glyvoeg tussen die dakblad en die muur, was die reservoir as voegloos ontwerp.Refenkgotso 9 Ml Reservoir/sws_ui_toggle]
Structural analysis and design of embankment type reinforced concrete tanks for the storage of crude oil. The first phase of the facility consists of an array of nine tanks, each with a capacity of 175 Mℓ. Currently seven of these are in operation, with no signs of oil leakage. The tanks are square with splayed corners in plan, with a propped cantilever wall on the perimeter founded on an embankment. The internal tank size between walls is 110 m, and the maximum fluid depth is 17 m. The wall is approximately 9,3 m high, 800 mm wide at the bottom and 400 mm wide at the top. The tanks are covered with flat slab roofs with drop panels, and are backfilled to the top of roof slab level. An eighth of a tank together with the embankment was modelled with Strand7 finite element analysis software. Three conditions were investigated, i.e. tank filled with fluid and no backfill, backfilled tank with no fluid, and backfilled tank with fluid. The tanks have been designed as jointless with construction joints only.

RESERVOIRREHABILITASIE

Tot soveel as 200 mm versakking het oor ±25% van die vloeroppervlak en muurvoetstuk van hierdie spanbetonreservoir, wat deur dolomiet onderlê is, voorgekom. Die versakking is herstel deur grondverbetering met kompaksiebryvulliing onder leiding van ‘n ingenieursgeoloog. Strukturele werk het die herstel van die versakte muurvoetstuk en vloerblad, die belyning van die reservoir met ‘n 2 mm dik etiel-viniel-asetaat (EVA) voering, en die installering van ‘n lekkasie-opsporing- en dreineringstelsel wat deur ‘n EVA voering onderlê is om die penetrasie van moontlike lekkasiewater in die grond te voorkom, behels.Remedial Work to Clifton Avenue 14 Ml Reservoir

Krake tot 20 mm wyd het in die gravitasie tipe muur van die reservoir wat in 1953 gebou was, ontstaan. Ten spyte van verskeie pogings om die reservoir the herstel, moes dit in 2001 uit bedryf gestel word as gevolg van oormatige lekkasie en kommer oor strukturele veiligheid. Die reservoir is gerehabiliteer deur die konstruksie van ‘n nuwe nagespanne betonmuur aan die binnekant van die bestaande gekraakte muur, en die belyning van die binnekant van die reservoir met ‘n 2 mm dik etiel-viniel-asetaat voering.
Rehabilitation of 45 Ml Waterval Reservoir

DRUKTORINGS

Die belangrikste struktuurelemente van die 46 m hoë druktoring is ‘n kegelvormige bak, ‘n silindriese skag in die middel, ‘n vloerblad met voorafvervaardigde betonbalke en ‘n in situ vloer midhoogte wat die water ondersteun, en ‘n dakblad van voorafvervaardige spanbetonbalke en voorafvervaardigde vloerpanele wat met ‘n strukturele afwerklaag bedek is. Die waterhoudende gedeelte van die kegelvormige bak is nagespan.Grand Central 6,5 Ml Water Tower
Die struktuur is 32 m hoog, en bestaan uit ‘n silindriese skag en kegelvormige bak, alles van gewapende beton.

Modimolle 1 Ml Water Tower

RIOOLSUIWERINGSAANLEGTE

Strukturele werk het gewapende beton inlaatwerke, chloorkontaktenk, skroefpompstasie, besinktenks en ‘n reaktor ingesluit. Lydenburg Rioolwerke

SPORTSTADIONS

Die pawiljoen is ‘n vyfverdieping gewapende betonstruktuur met ‘n kantel struktuurstaaldak. Behalwe vir die struktuurontwerp van die volledige pawiljoen, is ‘n sonstudie ook gedoen om die geometrie van sonskerms vir toeskouers te bepaal, en is siglyne ook nagegaan.Loftus Versfeld South Pavilion 1
Deel van die vier man ontwerpspan en verantwoordelik vir die ontwerp van Vlak 2 tot 5 vloerblaaie, oplope, die westelike ingang en baksteendetails, en berekeninge om die verwagte beweging by uitsetvoeë te voorspel.Nelson Mandela Bay 2010 Multipurpose Stadium

GEBOUE

Strukturele ontwerp van die drie-verdieping kantoorgebou met kofferblaaie en ‘n struktuurstaaldak.
BMW Financial Services Building
Die gebou bestaan uit ‘n struktuurstaal raamwerk (± 400 ton staal) met voorafvervaardigde voorgespanne vloerpanele. Die program was knap, met finale ontwerp wat teen einde April 2008 begin het, konstruksie wat teen Junie 2008 ‘n aanvang geneem het, en gedeeltelike okkupasie van een helfte van die gebou in Desember 2008 vir die registrasie van studente. Ten spyte van die druk program is streng kwaliteitsbeheer uitgeoefen. Vòòr installasie is alle struktuurstaalelemente byvoorbeeld geïnspekteer en gemerk, en alle sweislasse getoets. Ander verantwoordelikhede het baksteenstabiliteit en die onwerp van baksteendetails ingesluit.Eskia Mphahlele Registration Building

INDUSTRIËLE STRUKTURE

Die aanleg wat uit ‘n Stralingshitte-uitruiler, ‘n Konveksiehitte-uitruiler, Sekondêre Ketelgebou en Skoorsteen bestaan, is in ‘n gebied wat as aardbewingsone 4 geklassifiseer word, geleë. Die seismiese analise is deur ander gedoen, en verantwoordelikhede het die ontwerp van struktuurstaalelemente en verbindings volgens die American Institute of Steel Construction Allowable Stress Design ontwerpkode behels.Kermanshah 1200 MTPD Ammonia Plant
Die projek het veranderinge aan die bestaande 51 m hoë staalstruktuur vir die ondersteuning van nuwe verhitters en kanaalwerk behels. Die struktuuranalises is deur ander gedoen, en verantwoordelikhede het die evaluering van bestaande staalelemente onder verhoogde belastings en die ontwerp van nuwe staalelemente en verbindingsdetails behels.SASOL Steam Plant Boiler 9 Refurbishment 1

SIVIELE WERK

Vir langer as ‘n dekade het volgehoue verplasing van die opvulling op die N3 roete voorgekom. Die konsep van ‘n geotegniese ingenieur het die installasie van 51-1000 mm φ heipale teen 2000 mm spasiërings behels. Die pale is in rots ingesok en aan die bokant met grondankers ondersteun. Spuitbeton is tussen pale aangebring. As gevolg van die suurgehalte van die grond met ‘n pH so laag as 4,8 is ‘n mengsel van CEM I 42,5, gewone vliegas en ultrafyn vliegas as sementmateriaal in beton gebruik, en 3CR12 wapening.N3 Slope Stabilisation
‘n Glipswigting langs die hoof geëlektrifiseerde treinspoor tussen Durban en Johannesburg het die bedryf van die spoorlyn sowel as die veiligheid van ‘n behuisingskema langs die spoorlyn bedreig. Die konsep van ‘n geotegniese ingenieur het die installasie van 39-750 mm φ heipale teen 2000 mm spasiërings wat in rots ingesok was, met ‘n 75 m lang gewapende betonkeermuur bo-op die heipale wat met grondankers teen 2000 mm spasiërings sydelings ondersteun is, behels. As gevolg van die teenwoordigheid van swerfstrome moes katodiese beskerming geïnstalleer word om wapening teen korrosie te beskerm.
Boughton Landslip Slope Rehabilitation
Die werk het die ontwerp van verskeie gewapende betonstrukture soos duikeroorgange, ennergiedissipeerders en klepkaste behels. Ongeveer vyf-en-twintig tipe klepkaste vir pype tot 1 600 mm diameter en met pypkragte tot soveel as 5 650 kN op die klepkasmure is ontwerp. Die binne-afmetings van die grootste klepkas was 10,5 x 9,5 x 5 m hoog, met ‘n muurdikte van 1 m. Alle strukture is as waterhoudend ontwerp. Olifants River Water Resources Development Project

ONDERSOEKE

Defekte soos ernstige kraakvorming, splyt van beton by uitsetvoeë en indringing van waswater in die laagwerke het met tyd in die betonbeddinglaag van die Werkswinkel wat gebruik word om swaar mynvoertuie met ‘n massa van tot 435 t te diens, ontstaan. ‘n Falingsondersoek is in samewerking met ‘n geotegniese ingenieur en plaveiselingenieur onderneem om die oorsaak van die probleem te bepaal. Vier aangrensende panele van die beddinglaag is met Strand7 eindige-element programmatuur ge-analiseer met randtoestande om die interaksie tussen panele by voeë te modelleer. Die laagwerke onder die beddinglaag is gemodelleer met eienskappe soos verkry uit laboratoriumtoetse  op die verskillende lae in ‘n toetsgat wat in die beddinglaag gegrawe is. Twee tipes belasting is ondersoek, naamlik wiellaste van voertuie en domkraglaste, en nie-liniêre analises is gedoen. Die analises het getoon dat die buigtreksterkte van die beddinglaag oorskry word onder wiellaste, en dat beide die buigtreksterkte en toegelate ponsskuifspanning oorskry word onder domkraglaste. Die gevolgtrekking van die ondersoek was dat die beddinglaag die einde van sy ontwerpleeftyd bereik het en vervang moet word.
Failure investigation of Grootegeluk Mine Workshop surface bed 1
Hierdie reghoekige reservoirs met kapasiteite van 7,5 tot 9 Mℓ wat tussen 1976 en 1979 gebou is, het met verloop van tyd tekens van strukturele probleme begin toon, insluitend kombinasies van die volgende: relatiewe verplasing by die bokant van muurpanele, vergroting van voeë, skeur van hypalon-verbande by voeë tussen die vloer en muurvoetstuk en vlakverskille tussen die vloer en muurvoetstuk. Falingsanalises met eindige-elemente en handberekeninge het getoon dat oorskryding van die toelaatbare dravermoë tot groot swigtingsones in die grond gelei het wat rotasie van muurpanele veroorsaak het, en dat glyding van muurpanele ook plaasgevind het. As gevolg van die hoë risiko van faling is tot die gevolgtrekking gekom dat rehabilitasie van die reservoirs nie lewensvatbaar is nie.Failure analysis of Ondangwa 1

EINDIGE-ELEMENTANALISES

Eindige-elementanalises en die ontwerp van die volgende is gedoen: 18 Mℓ voeglose reghoekige reservoir, filterblok, besinktenks en chemiese gebou.Tamburawa Besinktenk Wys 1

ONTWERPVERIFIKASIES

Die werk het die strukturele onwerpverifikasie van die stroomop en stroomaf mure van die Turbinesaal, die muur van die Geleibuise en die mure van die Inlaatkanaal behels. Die grootste gedeelte van die Turbinesaal is ondergronds, met mure ongeveer 17 m hoog. Die mure is met kolomme verstyf. Die mure is met eindige-elementanalises in Strand7 ontleed. Die muur van die Geleibuise is ‘n kantelkeermuur van ongeveer 11,5 m hoog. Die mure van die Inlaatkanaal tree ook as kantelkeermure op onder waterdruk van ongeveer 9 m.Neusberg Hydroelectric Scheme 1

REHABILITASIE

‘n Visuele struktuuroudit het getoon dat ernstige agteruitgang van beton by gelokaliseerde plekke in die stadion voorkom. Dié posisies is opgemeet om hoeveelhede te bepaal en tekeninge is opgestel om die posisies waar rehabilitasie benodig word, aan te toon. Spesifikasies is vir die verskillende tipes rehabilitasie is opgestel en die projek is op tender uitgesit. Die werk is suksesvol voltooi en dit het die ontwerpleeftyd van die stadion verleng.Loftus Versfeld Concrete Rehabilitation

1 As werknemer by BKS (Edms.) Bpk.
2 As subkonsultant vir Kwezi V3 Ingenieurs en Ndodana Consulting Engineers (Pty) Ltd
3 As subkonsultant vir Daling, De Lange & Van Tonder (Edms.) Bpk.
4 As subkonsultant vir BKS (Edms.) Bpk.
5 As spesialis-subkonsultant vir Nyeleti Consulting (Pty) Ltd
6 As spesialis-subkonsultant vir Ndodana Consulting Engineers (Pty) Ltd